Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH

br. 38 od 16/10/2017

 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-000030/17
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-000137/17
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 13-000552/17
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 23-000683/17
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 23-001244/17
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 24-000057/17
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 48-000066/17
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 48-000210/17
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 48-000614/17
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 48-000717/17
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 48-000730/17
 • NAREDBA O DERATIZACIJI, DEZINFEKCIJI I DEZINSEKCIJI NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH U 2017. GODINI
 • ODLUKA O VRSTI I VISINI NAKNADE DISCIPLINSKOJ KOMISIJI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BIH ZA UČEŠĆE U RADU VAN RADNOG VREMENA
 • ODLUKA O DAVANjU NEKRETNINE NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-002839/16
 • ODLUKA O DAVANjU PROSTORA NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-001816/17
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU ORGANIZIRANjA, UPRAVLjANjA I KORIŠTENjA JAVNIH PARKIRALIŠTA U BRČKO DISTRIKTU BIH
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU BROJA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BIH
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 02-000170/17
 • ODLUKA O ODRICANjU OD PRAVA PREČE KUPOVINE, BROJ: 30-000088/17
 • ODLUKA O ODRICANjU OD PRAVA PREČE KUPOVINE, BROJ: 30-000116/17
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NAČELNIKA OPĆINE TRNOVO ODRŽANIH DANA 24. SEPTEMBRA 2017. GODINE
 • ODLUKA O PRIHVATANjU ANEKSA VI MEMORANDUMA O RAZUMJEVANjU ZA USPOSTAVLjANjE FONDA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
 • ODLUKA O RASPOLAGANjU JAVNOM IMOVINOM, BROJ: 23-001644/15
 • ODLUKA O RASPOLAGANjU JAVNOM IMOVINOM, BROJ: 30-000064/17
 • ODLUKA O RASPOLAGANjU JAVNOM IMOVINOM, BROJ: 30-000188/15
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA, BROJ: 13- 002018/17
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU REGULATORNE NAKNADE ZA 2018. GODINU
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-01-26-1-008-16/17
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-03-26-1-009-19/17
 • SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA UPIS I OBNOVU UPISA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA
  • Adresa:

  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921